Khu nội trú

          Khu Nội trú là cơ sở thuộc quyền quản lý của trường có chức năng phục vụ và quản lý toàn diện sinh viên nội trú bao gồm nhà ở, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, câu lạc bộ, và các phương tiện khác để phục vụ sinh viên nội trú ăn, ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể cũng như các tiêu chuẩn và điều kiện của khu nội trú được quy định chi tiết trong “Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề” ban hành kèm theo quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 1997 và Quyết định số 41/2002/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Các tin khác