Sinh hoạt đầu khóa

         Nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học.

Các tin khác